Νομοθεσία για το spam International versionΑναζήτησηΑρχική Σελίδα
ΜΕΝΟΥ
 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2251/1994

Ο Νόµος 2251 του 1994 αποτελεί τον πιο σηµαντικό νόµο που ρυθµίζει ζητήµατα προστασίας του καταναλωτή. Περιέχει ορισµούς των εννοιών του καταναλωτή, του προµηθευτή, της σύµβασης από απόσταση και άλλων. Για την περίπτωση του spam ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 9 και πιο συγκεκριμένα οι παράγραφοι: 10, 11, 12 και 13.

Άρθρο 9 (Διαφήμιση)

Παράγραφος 10. Η μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος απευθείας στον καταναλωτή μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (φαξ), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτόματης κλήσης ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας επιτρέπεται μόνο αν συναινεί ρητά ο καταναλωτής.

Παράγραφος 11. Ανεξάρτητα από τον περιορισμό της προηγούμενης παραγράφου, η μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος απευθείας στον καταναλωτή με οποιονδήποτε τρόπο άμεσης επικοινωνίας (άμεση διαφήμιση) επιτρέπεται μόνο αν ο προμηθευτής ή άλλος για λογαριασμό του προμηθευτή κάνει χρήση στοιχείων ή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα του καταναλωτή που περιήλθαν σε γνώση του από τις προηγούμενες συναλλακτικές σχέσεις του με τον καταναλωτή, από γενικά προσιτές πηγές, όπως κατάλογο ή άλλα δημοσιευμένα στοιχεία, ή από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον ο καταναλωτής εγκρίνει ρητά τη μεταβίβαση των προσωπικών του στοιχείων για το σκοπό της άμεσης διαφήμισης. Ο διαφημιστής είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στον καταναλωτή τον τρόπο με τον οποίο περιήλθαν σε γνώση του τα προσωπικά στοιχεία του καταναλωτή.

Παράγραφος 12. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 10 και 11, ο προμηθευτής οφείλει να διακόψει κάθε μορφή άμεσης διαφήμισης και να διαγράψει τα προσωπικά στοιχεία του καταναλωτή, εφόσον το ζητήσει ο καταναλωτής.

Παράγραφος 13. Η άµεση διαφήµιση θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να µην προσβάλλει την ιδιωτική ζωή του
καταναλωτή.

Νόμος 2251/1994

ΟΔΗΓΙΑ 2002/58 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (12-7-2002)

Σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)

Άρθρο 13

Αυτόκλητες κλήσεις

1. Η χρησιµοποίηση αυτόµατων συστηµάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση (συσκευές αυτόµατων κλήσεων), φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για σκοπούς απευθείας εµπορικής προώθησης επιτρέπεται µόνον στην περίπτωση συνδροµητών οι οποίοι έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους.

2. Παρά την παράγραφο 1, αν ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο αποκτά από τους πελάτες του στοιχεία επαφής του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τους στο πλαίσιο της πώλησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/ΕΚ, µπορεί να χρησιµοποιεί τα εν λόγω στοιχεία για την απευθείας εµπορική προώθηση των δικών του παρόµοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πελάτες του έχουν σαφώς και ευδιάκριτα την ευκαιρία να αντιτάσσονται, δωρεάν και εύκολα, σε αυτή τη συλλογή και χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών στοιχείων επαφής, και αυτό µε κάθε µήνυµα, σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει µε αυτή τη χρήση.

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζεται, ατελώς, ότι οι αυτόκλητες κλήσεις µε σκοπό την απευθείας εµπορική προώθηση, σε άλλες, εκτός των προβλεποµένων στις παραγράφους 1 και 2, περιπτώσεις, δεν επιτρέπονται χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφεροµένων συνδροµητών ή όταν πρόκειται για συνδροµητές οι οποίοι δεν επιθυµούν να λαµβάνουν αυτές τις κλήσεις. Η σχετική επιλογή καθορίζεται από την εθνική νοµοθεσία.

4. Εν πάση περιπτώσει, απαγορεύεται η πρακτική της αποστολής µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε σκοπό την άµεση εµπορική προώθηση, τα οποία συγκαλύπτουν ή αποκρύπτουν την ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το µήνυµα, ή δίχως έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης να µπορεί να ζητεί τον τερµατισµό της επικοινωνίας αυτής.

5. Οι παράγραφοι 1 και 3 ισχύουν για τους συνδροµητές που είναι φυσικά πρόσωπα. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν επίσης, στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου και της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας, ότι προστατεύονται επαρκώς τα έννοµα συµφέροντα των συνδροµητών που δεν είναι φυσικά πρόσωπα σε ό,τι αφορά τις αυτόκλητες κλήσεις.

Οδηγία Ε.Ε. 2002/58
(Η οδηγία στην αγγλική γλώσσα)

ΑΝΑΜΕΝΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία της Ε.Ε. (2002/58, Άρθρο 17), όλα τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να προσαρμόσουν τις εσωτερικές τους νομοθεσίες τους. Κάποια κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν ήδη προσαρμόσει τη νομοθεσία τους, ενώ στη χώρα μας, καθώς και σε κάποιες άλλες, η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο της "Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων".

Μάλιστα, λόγω του spam, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διοργάνωσε στις 21/6/2004 συνάντηση στα γραφεία της. Το παρακάτω αποτελεί απόσπασπα από το δελτίο τύπου της.

Αθήνα 22.6.2004
Αριθ. Πρωτ.: 1438

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της διοργάνωσε στις 21.6.2004 στα γραφεία της συνάντηση με αντικείμενο την προστασία από τη μη ζητηθείσα επικοινωνία που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηνύματα SMS , MMS κλπ. και είναι ευρύτερα γνωστή με τον όρο spam . Σκοπός της συνάντησης αυτής είναι η έναρξη διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων για την επεξεργασία αποτελεσματικών μέτρων προστασίας από τη μη ζητηθείσα επικοινωνία. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι σημαντικών φορέων παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), καθώς και εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ).

Οι συμμετέχοντες κατέληξαν στη δημιουργία κοινώς αποδεκτών μέτρων που αποβλέπουν στην πραγμάτωση του πιο πάνω σκοπού, π.χ. κώδικα δεοντολογίας, υπό το συντονισμό της Αρχής.

Πηγή: http://www.dpa.gr/deltio.htm#10

 
Αξιολογήστε μας
Παρακαλούμε, αξιολο-γήστε το site όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχει για το φαινόμενο spam.

Άριστο
Πολύ Καλό
Καλό
Μέτριο
Ανεπαρκή


Ψηφίστε και δείτε τα αποτελέσματα

Spam...
Όχι, Ευχαριστώ...